Mit traain

Pagina afdrukken twitter Hyves

Ik bin de traain en ik de machinist.
Ik breng die overaal woarst mor wist.
Ik goa op raais, ik goa noar Loppersom.
Wacht even, din gooi ik de wissel om.

Refraain:
Zo gaait de traain, zo gaait de traain
Zo gaait de traain deur het haile laand.
Zo gaait de traain, zo gaait de traain,
Goa mor mit; geef mie dien haand.

Ik bin de traain en ik de machinist.
Ik breng die overaal woarst mor wist.
Mot je ais heuren, ik wol noar Maastricht.
Evenkes geduld, din dou ik de bomen dicht.

Ik bin de traain en ik de machinist.
Ik breng die overaal woarst mor wist.
Ik mot noar Grunnen, ik mot noar de stad.
Koop mor n koartje, din dou ik dat.

Ik bin de traain en ik de machinist.
Ik breng die overaal woarst mor wist.
Ik wil noar Azzen, noar mien taande en oom.
Stap mor in, din dou ik dat gewoon.

Auteur: An Kuiper

Zang en muziek: De Tuutjefloiters

Extra Lesmateriaal

Lessuggesties Mit traain 5-6.doc
Mit traain-liedje.mp3