Mien koamer

Pagina afdrukken twitter Hyves

Ik heb n bèr op poalen
twij meter in de lucht
en n gerdien van kroalen
n krokodil dij zucht

n oapke dij kin draaien
n clown dij aaltied laagt
n bak om in te graaien
mit knuvveltjes zo zaacht

ik heb n barbie-popke
zai het n hail dun lief
en n blond krullenkopke
heur rokje staait hail stief

mor t alerlaifste speulgoud
dat is toch wel mien beer
want as ik sums ais hoelen mout
en dut mien heufd mie zeer

din is dij beer mien beste moat
hai kriewelt mit zien snoet
mor moeke zegt: t is aibels loat
zai dut mien laampke oet

Auteur: Aukje Tillema