Kermis

Pagina afdrukken twitter Hyves

Kom gaaist mit mie noar de kermis tou?
De kermis is op t plaain.
Draaien in de meulen of in t reuzenrad,
lekker in de griezeltende, zeg, hou liekt die dat?
Kom gaaist mit mie noar de kermis tou,
dij is veur groot en klaain.

Kom gaaist mit mie noar de kermis tou?
De kermis is op t plaain.
Honderddoezend lichies en n bult lewaai.
Trek dien beste klaaier aan, t is mor aainmoal maai.
Kom gaaist mit mie noar de kermis tou,
dij is veur groot en klaain.

Kom gaaist mit mie noar de kermis tou?
De kermis is op t plaain.
Euliekouken eten of n sukerspin,
grode schuddel povvertjes, is dat wel noar dien zin?
Kom gaaist mit mie noar de kermis tou,
dij is veur groot en klaain.

 

Nies Sap-Akkerman

Zang: Wicher Zitsemaschool Middelstum o.l.v. Kees Steketee

Extra Lesmateriaal

Lessuggesties Kermis 7-8.doc
Kermis-liedje.mp3