De wolf, de boeskool en de segebok

Pagina afdrukken twitter Hyves

Der was ais n boer, dij op t maark n wolf, n segebok en n hail grode boeskool kofte.
De wolf kon e goud bruken om zien haim te bewoaken, de segebok zol aal doage zörgen veur vrizze melk en de boeskool was zo groot dat de boer, zien vraauw en heur drij kinder der wel n hail winter van eten konden.
Hai was dik tevreden mit zien aankoop en hai ging op huus aan en dochde bie zuch zulf: de vraauw zel wel bliede wezen mit de boeskool. Ze ken in elks geval votdoadelk aan t waark goan om hom in te zetten.
Om bie zien haim te kommen mos de boer over n braid kenoal woar zien roeibootje aan kaande te wachten lag.
Mor dou e mit de wolf, de boeskool en de segebok bie t bootje kwam, kreeg e al gaauw in de goaten dat e ze nait aal drij touglieks noar d’overkaande brengen kon. t Bootje was alderdeegs zo klaain dat de boer ze ain veur ain overvoaren mos.
Hou zol e der nou mit aanmouten?
t Was zo gelegen: as hai eerst de wolf overbrochte en hai luit de segebok en de boeskool op wale achter, den zol de sege veurvast de kool opvreten!
Zol e eerst de kool overvoaren den haar de wolf tied zat om de segebok op te vreten.
Mor brochte de boer eerstens de segebok en twijdens de kool, den zol de sege aan de overkaande zuch tegoud doun aan de boeskool.
Wat nou te doun? Goie road was duur.

Hai ston aan kaande van t wotter te prakkezaaiern en schoof zien pedde noar achtern om zuch ais op kop te kraben.
Dou op ainmoal kreeg e n invaal!
Wat dee hai?
Hai zette eerste de segebok in de roeiboot en brocht hom noar d’overkaande.
De wolf bleef bie de boeskool en dat was ja wel vertraauwd.
Hai luit de segebok op de wale achter en voarde terogge. Vervolgens nam e de wolf in de boot en brocht hom over... mor... dou e de wolf ofzette, nam e de segebok mit weeromme. Hai zette de sege weer op de wale en tilde de dikke boeskool in t bootje om hom over te brengen bie de wolf, dij nijsgiereg toukeek wat ter aal goande was.
Veur de daarde moal ging de boer terogge om de segebok nog n moal op te hoalen en hai voarde op zien dooie gemak noar d’overkaande woar de wolf en de boeskool op hom te wachten stonden.

Auteur: Emma Marte

Inspreker: Dolf Houwing

 

Extra Lesmateriaal

Lessuggesties De wolf, de boeskool en de segebok 7-8.doc
De Wolf de boeskool en de segebok-verhaal.mp3