Sjors

Pagina afdrukken twitter Hyves
Gertje ging oet logeren noar opa. Heulmoal allain. Kovvertje mit speulgoud mit en bere stief onder aarm.
Dat was n feest. Opa kon ook zo mooi sprookjes vertellen. Hai bedochde ze zulm. En din dee opa net of t echt gebeurd was.
Mor nou gongen ze n knientje kopen. Stoef bie de grode weg.
Doar mog Gertje nait allain kommen. Stief haar e opa bie d’haand.
Doar wazzen zoveul auto’s en ze gongen toch haard…! 
                                                                                           
“In n heul groot hoes wazzen de knientjes te koop,” zee opa. En opa wos alles. Opa’s wazzen aaltied heul knap.
Gertje mog zulm kaizen. n Mooi broen knientje mit grode broene ogen. Opa druig hom in n deuze, dij sikkom net zo groot was as Gertje. Mor mamme kwam hom weer hoalen. Mörgen mos hai weer noar schoule.
Dou mamme om hörn van koamer keek, zag zai opa en Gertje zo laif mit t knientje speulen.
“Mor hou mout hai nou haiten?” vroug opa aan Gertje.
O, dat wos hai wel. “Hai hait Sjors,” zee Gert.
Nou mos pabbe nog n hok moaken. En dat wer toch n grode. Sjors kon n heul stok runnen. Der kwam n heul rommel stro in. Doar kroop Sjors heulmoal onder en muik doar n nuske.
 
En mit zien groder bruiertje gong Gertje snommerdags mit Sjors speulen. Laankoet in t gras laggen ze din.
En Sjors wer aal groder en groder.
Mor dou gebeurde der ais heul wat slims. Sjors was zo mor vot. Hai haar n koele groaven en zo was e onner t goas deur kropen. Dat was heul slim. Woar mozzen ze nou zuiken? Twij doagen laank was Sjors vot en naargens konnen ze hom vinden.
Dou kwam der opais n grode meneer bie deure en pruit even mit heur mamme. Joa heur. Dij meneer haar heur Sjors vonnen en hom noar kinderboerderij brocht.
Gaauw gongen ze der hìn en zaggen Sjors in n laank hok mit goas. “Hai haar ook vast wìnst had,” zee de boas van d’boerderij, “want hai wol niks eten.”
Gert kreeg zien knientje trogge en pabbe haar zien hok weer kloar moakt.
“En nou,” zee Gertje mit t vingertje omhoog, “magst doe nait weer votlopen heur!”
En dat dee Sjors ook nooit weer, want Gertje was zo slim wies mit hom.
 
Auteur: Gré Lesterhuis-Reininga
 
Inspreker: Dolf Houwing

Extra Lesmateriaal

Lessuggesties Sjors 1-2.doc
Sjors-verhaal.mp3